Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Radiowęzeł szkolny (dalej: radiowęzeł) ma służyć rozwijaniu zainteresowań muzycznych i dziennikarskich uczniów, kształtowaniu samodzielności, odpowiedzialności, punktualności oraz pracowitości a także upowszechnianiu wśród uczniów umiejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego.

 1. Treści przekazywane za pośrednictwem radiowęzła nie mogą naruszać godności osobistej słuchaczy ani łamać norm pożycia społecznego, w tym zasad dobrego wychowania.

 1. Radiowęzeł służy również jako kanał przekazywania informacji społeczności szkolnej przez dyrekcję.

II OPIEKUN RADIOWĘZŁA

 1. Opiekuna radiowęzła (dalej: opiekun) wyznacza Dyrektor szkoły.

 2. Opiekun ma następujące obowiązki:

a) Odpowiada przed Dyrektorem szkoły za działanie szkolnego radiowęzła zgodnie z niniejszymi zasadami.

b) Ustala skład zespołu redakcyjnego radiowęzła poprzez przeprowadzenie przesłuchania, które odbywa się we wrześniu w składzie komisji: opiekun radiowęzła, opiekun Samorządu szkolnego oraz Dyrektor szkoły. Zgłosić się mogą wszyscy chętni z klas VII oraz VIII.

c) Sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołem redakcyjnym, w szczególności udzielając pomocy w procesie tworzenia harmonogramu dyżurów, redagowania audycji, udzielając rad oraz służąc pomocą we wszelkich sprawach dot. funkcjonowania radiowęzła.

d) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez zespół redakcyjny zasad zawartych w niniejszych regulaminie.

III ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 1. Za pracę radiowęzła odpowiedzialny jest Zespół Radiowęzła.

 2. Zespół Radiowęzła jest powoływany przez Dyrektora szkoły i Opiekuna .

 3. Obowiązki członka zespołu redakcyjnego nie mogą kolidować z podstawowymi obowiązkami ucznia, takimi jak: rzetelna nauka, punktualność rozpoczynania i kończenia lekcji. Jeśli dany członek zespołu redakcyjnego nie potrafi pogodzić obowiązków ucznia z obowiązkami członka zespołu redakcyjnego, opiekun może go – w porozumieniu z wychowawcą tego ucznia – zawiesić w prawach członka zespołu na czas określony lub wykluczyć z zespołu.

 4. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach opiekun może wnioskować – w porozumieniu wychowawcą ucznia, którego to dotyczy – do nauczyciela danego przedmiotu o zwolnienie z części lub całości lekcji danego członka zespołu redakcyjnego.

 5. Opiekun radiowęzła wyłania szefa redakcji(redaktor), który pełni funkcję przez cały rok szkolny oraz jego 2 asystentów, którzy wspierają redaktora przez miesiąc.

 6. Wyłonienie ww. kierownictwa może nastąpić w drodze wyborów na zasadach ustalonych przez opiekuna radiowęzła. Opiekunowi przysługuje prawo wyznaczenia innego szefa redakcji niż został wybrany przez członków zespołu redakcyjnego, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki.

 7. Członek redakcji radiowęzła może być zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas określony, pozbawiony funkcji lub wykluczony z zespołu za niewywiązywanie się z przydzielonych mu przez opiekuna obowiązków lub obowiązków ucznia. Decyzję taką podejmuje opiekun radiowęzła po uprzednich konsultacjach z wychowawcą.

 8. Członkowie zespołu naruszający zasady współpracy obowiązujące w zespole radiowęzła szkolnego, zaniedbujący swoje obowiązki będą z zespołu wykluczeni i zostaną ukarani odebraniem 5 punktów z zachowania.

 9. O ukaraniu członka zespołu decyzje podejmuje zespół, opiekun radiowęzła w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

IV FUNKCJONOWANIE RADIOWĘZŁA

 1. Harmonogram dyżurów w radiowęźle układa szef zespołu redakcyjnego, zatwierdza opiekun.

 1. W harmonogramie ustala się po dwóch członków zespołu na każdy dyżur oraz jedną osobę na stałe zastępstwo.

 2. Opiekun zespołu radiowęzła planuje dyżury i wywiesza je na tablicy ogłoszeń.

 3. Plan dyżurów, nazwiska z podaniem klasy otrzymuje Dyrektor i członkowie zespołu.

 4. Uczeń, który z uzasadnionych powodów nie może być na dyżurze, musi powiadomić kierownictwo zespołu redakcyjnego z możliwie dużym wyprzedzeniem o swojej nieobecności.

 5. Jeśli osoby wyznaczone na dyżur oraz stałe zastępstwo z uzasadnionych powodów nie mogą na niego się stawić, wówczas szef zespołu wyznacza na ten dyżur innego członka zespołu.

 6. Klucz do radiowęzła jest w sekretariacie oraz u opiekuna. Mogą go pobrać – za pokwitowaniem – jedynie upoważnieni na piśmie przez opiekuna uczniowie. Po zakończonym dyżurze, upoważniony uczeń ma obowiązek zwrócić klucz. Zespół radiowęzła prowadzi zeszyt dyżurów, który jest przechowywany w dyżurce. Redaktor odbiera i oddaje zeszyt wraz z kluczem.

 7. W pomieszczeniu radiowęzła może jednocześnie przebywać nie więcej niż 2 członków zespołu redakcyjnego, w tym uczeń upoważniony do odbioru klucza.

 8. Na przebywanie w pomieszczeniu radiowęzła poza harmonogramem dyżurów uczeń musi uzyskać zgodę opiekuna. Opiekun informuje o tym pracownika wydającego klucz do radiowęzła.

 9. W pomieszczeniu radiowęzła można umieszczać przedmioty, w tym plakaty jedynie za zgodą opiekuna radiowęzła.

 10. Uczniowie, upoważnieni do przebywania w pomieszczeniu radiowęzła odpowiadają za ład, porządek oraz czystość tego miejsca a także za powierzony sprzęt.

 11. Ewentualnie szkody w radiowęźle, w tym dot. sprzętu pokrywa rodzic ucznia, który je wyrządził.

 12. Nauczyciele zastrzegają sobie prawo do korzystania z radiowęzła o dowolnej porze.

 13. Po dyżurze zespół sprząta pomieszczenie.

V TREŚCI AUDYCJI

 1. Treści audycji nie mogą naruszać niczyjej godności osobistej.

 2. Słownictwo użyte w eterze powinno być zgodne z zasadami kulturalnego oraz poprawnego użytkowania języka.

 1. Emitowana muzyka powinna być dostosowana do wrażliwości odbiorców oraz okoliczności, w których jest emitowana.Unikamy muzyki charakterystycznej dla określonych subkulturUnikamy muzyki ciężkiej i budzącej agresje, stawiamy na muzykę lekką, łatwą i przyjemną.

 1. W dniach świąt narodowych obligatoryjnie emituje się w trakcie dyżuru przynajmniej jeden utwór muzyczny dostosowany do okoliczności.

 1. Codziennie, w szczególności w godzinach porannych, obligatoryjnie emituje się przynajmniej jeden utwór (fragment) z repertuaru muzyki poważnej.

 1. Emisja utworów musi być zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu praw autorskich.

 1. Emisja utworów odbywa się codziennie na przerwach o 9:40, 11.30  oraz 12:30.

 2. Dzień szkolnego radiowęzła posiada ramówkę:

 • Informacje ogólne: data, imieniny, pogoda, ile pozostało do końca roku szkolnego

 • Szkolny serwis informacyjny (Planowane imprezy, sprawozdania z imprez szkolnych, spotkania z rodzicami, wycieczki klasowe, informacje o konkursach, olimpiadach, zawodach szkolnych)

 • Ogłoszenia szkolne

 • Koncert życzeń

 • Muzyka

 • Ogłaszają wylosowany numer z dziennika tzw. „Szczęśliwy numerek”

 • Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do okoliczności, świąt, rocznic itp.Radiowęzeł jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz.Regulamin jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji, nowe pomysły są na bieżąco wprowadzane do jego treści.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 80 z 2000r. poz.904, Dz.U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacja uchwaloną przez Sejm 1 kwietnia 2004 roku (Dz. U z 2004 r. Nr 91 poz.869) instytucje oświatowe ,w tym szkoły, mogą bez zgody twórców artystów wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, w celach dydaktycznych.Regulamin radiowęzła szkolnego wchodzi w życie 8 marca 2022 r.

 

Data dodania: 2022-03-01 15:34:50
Data edycji: 2022-03-08 15:36:13
Ilość wyświetleń: 321

Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

 

 

 

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

 

Józef Piłsudski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej